Lĩnh vực đầu tư

I. Lĩnh vực Thương Mại, dịch vụ
Sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng.

II. Lĩnh vực đầu tư:
Đầu tư rót vốn vào các lĩnh vực:
1. Đầu tư bất động sản
2. Đầu tư Tài chính (Trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ...)
3. Đầu tư phát triển công nghệ mới.

III. Lĩnh vực Công nghệ
- Phân Phối sản phẩm công nghệ
- Nghiên cứu và phát triển công nghệ